ਸੋਹਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਚੋਰੀ ਸਕਾਰ

ਸੋਹਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਚੋਰੀ ਸਕਾਰ

ThumbbyIndiaNewsAajTak Sku

  • Video
  • 6m 38s
  • 2022

https://www.youtube.com/watch?v=dj6r6VVLJ0w&list=PLt66bA8b_vkyPWa3CqQ8hH71SOBWerBaA&index=7

About “ਸੋਹਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਚੋਰੀ ਸਕਾਰ”

#panjab #panjabnews

https://www.youtube.com/watch?v=dj6r6VVLJ0w&list=PLt66bA8b_vkyPWa3CqQ8hH71SOBWerBaA&index=7